برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

20 اردیبهشت 1398
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال
نوع عضویت شماره 1

700,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

700,000

ریال
نوع عضویت شماره 13

500,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 1
دکتر ابراهیم پور- دانشگاه شهید بهشتی

11 اردیبهشت 1398
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال
نوع عضویت شماره 1

700,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

700,000

ریال
نوع عضویت شماره 13

500,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 1
دکتر هاشمی

12 اردیبهشت 1398
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال
نوع عضویت شماره 1

700,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

700,000

ریال
نوع عضویت شماره 13

500,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 3
دکتر احمدی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.
login