دکتر احمد برجعلی

دکتر احمد برجعلی

رئیس همایش
asdatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سعید رضائی

دکتر سعید رضائی

دبیر علمی همایش
asdatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مهدی خانجانی

دکتر مهدی خانجانی

دبیر اجرایی همایش
asdatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر علی دلاور

دکتر علی دلاور

عضو کمیته علمی
asdatu.ac.ir
استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر دایوش فرهود

دکتر دایوش فرهود

عضو کمیته علمی
aasdatu.ac.ir
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر غلامعلی افروز

دکتر غلامعلی افروز

عضو کمیته علمی
afrooztu.ac.ir
استاد ممتاز دانشگاه تهران
دکتر حمید علیزاده

دکتر حمید علیزاده

عضو کمیته علمی
alizadehhamidatu.ac.ir
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمد به پژوه

دکتر احمد به پژوه

عضو کمیته علمی
behpazhoohatu.ac.ir
استاد تمام دانشگاه تهران
دکتر پرویز شریفی درآمدی

دکتر پرویز شریفی درآمدی

عضو کمیته علمی
asddatu.ac.ir
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فرامرز سهرابی

دکتر فرامرز سهرابی

عضو کمیته علمی
sohrabiatu.ac.ir
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمد عسگری

دکتر محمد عسگری

عضو کمیته علمی
drmasgari423gmail.com
دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حسین اسکندری

دکتر حسین اسکندری

عضو کمیته علمی
eskandariatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فریبرز درتاج

دکتر فریبرز درتاج

عضو کمیته علمی
dortajatu.ac.ir
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
دکترمیرشهرام صفری

دکترمیرشهرام صفری

عضو کمیته علمی
safarisbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر سعید حسن زاده

دکتر سعید حسن زاده

عضو کمیته علمی
sha.samztu.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر آتوسا کلانتر هرمزی

دکتر آتوسا کلانتر هرمزی

عضو کمیته علمی
at.kalantargmail.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسن شاهرخی

دکتر حسن شاهرخی

عضو کمیته علمی
shaahrokhi.hasangmail.com
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر ایراندخت فیاض

دکتر ایراندخت فیاض

عضو کمیته علمی
iranfayyazyahoo.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم نعیمی

دکتر ابراهیم نعیمی

عضو کمیته علمی
naimiatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر علی اکبر  ارجمندنیا

دکتر علی اکبر ارجمندنیا

عضو کمیته علمی
arjmandniayahoo.com
دانشگاه تهران
دکتر مهدی دستجردی کاظمی

دکتر مهدی دستجردی کاظمی

عضو کمیته علمی
dastjerdi_iryahoo.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر شهروز نعمتی

دکتر شهروز نعمتی

عضو کمیته علمی
sh.nematitabriz.ac.ir
دانشگاه تبریز
دکتر حمیدرضا حسن آبادی

دکتر حمیدرضا حسن آبادی

عضو کمیته علمی
hrhassanabadigmail.com
دانشگاه خوارزمی
دکتر علی شیخ الاسلامی

دکتر علی شیخ الاسلامی

عضو کمیته علمی
a.sheikholeslamiyahoo.com
دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر عباسعلی حسین خانزاده

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

عضو کمیته علمی
abbas_khanzadehyahoo.com
دانشگاه گیلان
دکتر میرمحمود میرنسب

دکتر میرمحمود میرنسب

عضو کمیته علمی
mmmirnasabgmail.com
دانشگاه تبریز
دکتر مجید ابراهیم پور

دکتر مجید ابراهیم پور

عضو کمیته علمی
aaasdatu.ac.ir
دانشگاه ازاد اسلامی
دکتر رضا میرعرب

دکتر رضا میرعرب

عضو کمیته علمی
reza.mirarabgmail.com
دانشگاه مازندران
دکتر مهدی قدرتی میرکوهی

دکتر مهدی قدرتی میرکوهی

عضو کمیته علمی
mirkouhi643yahoo.com
دانشگاه پیام نور
دکتر فاطمه نیک خو

دکتر فاطمه نیک خو

عضو کمیته علمی
f_nikkhooyahoo.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر صدیقه رضایی

دکتر صدیقه رضایی

عضو کمیته علمی
srezaeidehnavipnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور
دکتر لیلا کاشانی وحید

دکتر لیلا کاشانی وحید

عضو کمیته علمی
lkashanimoradigmail.com
دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر هادی هاشمی

دکتر هادی هاشمی

عضو کمیته علمی
hadi_hashemieyahoo.com
دانشگاه خوارزمی
دکتر مجتبی امیری مجد

دکتر مجتبی امیری مجد

عضو کمیته علمی
avsdatu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر کوروش امرایی

دکتر کوروش امرایی

عضو کمیته علمی
amrai.kouroshyahoo.com
دانشگاه لرستان
دکتر حسین کدخدا

دکتر حسین کدخدا

عضو کمیته علمی
asdddatu.ac.ir
دانشگاه فرهنگیان
دکتر سمیه پوراحسان

دکتر سمیه پوراحسان

عضو کمیته علمی
purehsanuk.ac.ir
دانشگاه باهنر کرمان

کمیته علمی

دکتر سوگند قاسم زاده

دکتر سوگند قاسم زاده

عضو کمیته علمی
s.ghasemzadehut.ac.ir
دانشگاه تهران