دکتر احمد برجعلی
رئیس همایش
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: asd [at] atu.ac.ir
دکتر سعید رضائی
دبیر علمی همایش
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: asd [at] atu.ac.ir
دکتر مهدی خانجانی
دبیر اجرایی همایش
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: asd [at] atu.ac.ir
دکتر علی دلاور
عضو کمیته علمی
استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: asd [at] atu.ac.ir
دکتر دایوش فرهود
عضو کمیته علمی
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست الکترونیکی: aasd [at] atu.ac.ir
دکتر غلامعلی افروز
عضو کمیته علمی
استاد ممتاز دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: afrooz [at] tu.ac.ir
دکتر حمید علیزاده
عضو کمیته علمی
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: alizadehhamid [at] atu.ac.ir
دکتر احمد به پژوه
عضو کمیته علمی
استاد تمام دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: behpazhooh [at] atu.ac.ir
دکتر پرویز شریفی درآمدی
عضو کمیته علمی
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: asdd [at] atu.ac.ir
دکتر فرامرز سهرابی
عضو کمیته علمی
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: sohrabi [at] atu.ac.ir
دکتر محمد عسگری
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: drmasgari423 [at] gmail.com
دکتر حسین اسکندری
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: eskandari [at] atu.ac.ir
دکتر فریبرز درتاج
عضو کمیته علمی
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: dortaj [at] atu.ac.ir
دکترمیرشهرام صفری
عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پست الکترونیکی: safari [at] sbmu.ac.ir
دکتر سعید حسن زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sha.samz [at] tu.ac.ir
دکتر آتوسا کلانتر هرمزی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: at.kalantar [at] gmail.com
دکتر حسن شاهرخی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پست الکترونیکی: shaahrokhi.hasan [at] gmail.com
دکتر ایراندخت فیاض
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: iranfayyaz [at] yahoo.com
دکتر ابراهیم نعیمی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: naimi [at] atu.ac.ir
دکتر علی اکبر ارجمندنیا
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: arjmandnia [at] yahoo.com
دکتر مهدی دستجردی کاظمی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: dastjerdi_ir [at] yahoo.com
دکتر شهروز نعمتی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: sh.nemati [at] tabriz.ac.ir
دکتر حمیدرضا حسن آبادی
عضو کمیته علمی
دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: hrhassanabadi [at] gmail.com
دکتر علی شیخ الاسلامی
عضو کمیته علمی
دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: a.sheikholeslami [at] yahoo.com
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: abbas_khanzadeh [at] yahoo.com
دکتر میرمحمود میرنسب
عضو کمیته علمی
دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: mmmirnasab [at] gmail.com
دکتر مجید ابراهیم پور
عضو کمیته علمی
دانشگاه ازاد اسلامی
پست الکترونیکی: aaasd [at] atu.ac.ir
دکتر رضا میرعرب
عضو کمیته علمی
دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: reza.mirarab [at] gmail.com
دکتر مهدی قدرتی میرکوهی
عضو کمیته علمی
دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: mirkouhi643 [at] yahoo.com
دکتر فاطمه نیک خو
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: f_nikkhoo [at] yahoo.com
دکتر صدیقه رضایی
عضو کمیته علمی
دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: srezaeidehnavi [at] pnu.ac.ir
کمیته علمی
دکتر سوگند قاسم زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: s.ghasemzadeh [at] ut.ac.ir
دکتر لیلا کاشانی وحید
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: lkashanimoradi [at] gmail.com
دکتر هادی هاشمی
عضو کمیته علمی
دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: hadi_hashemie [at] yahoo.com
دکتر مجتبی امیری مجد
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: avsd [at] atu.ac.ir
دکتر کوروش امرایی
عضو کمیته علمی
دانشگاه لرستان
پست الکترونیکی: amrai.kourosh [at] yahoo.com
دکتر حسین کدخدا
عضو کمیته علمی
دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: asddd [at] atu.ac.ir
دکتر سمیه پوراحسان
عضو کمیته علمی
دانشگاه باهنر کرمان
پست الکترونیکی: purehsan [at] uk.ac.ir