پژوهشگران گرامی

 برای ارسال خلاصه مبسوط مقاله خود از فرمت زیر استفاده کنید. راهنمای ارسال مقاله در لینک زیر موجود است.

 

دانلود فایل راهنمای نگارش مقالهراهنمای ارسال مقاله